PAR MUMS

Biedrība “Ādažu novada pensionāru biedrība” dibināta 2011. gada 22. jūnijā.

Biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 2012. gada 25. aprīlī.

BIEDRĪBAS STATŪTI

                                                   Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā                                                      Rīgā, 2011. gada 22.jūnijā   ar Nr.40008180185

 Ādažu novada pensionāru biedrības statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 1.1. Biedrības nosaukums ir “Ādažu novada pensionāru biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1.  Biedrības mērķis ir sabiedriskā labuma darbība:

2.1.1. veicināt Ādažu novada pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanu;

2.1.2. iesaistīt novada pensionārus līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā;

2.1.3. organizēt kultūras, sporta un atpūtas pasākumus pensionāriem;

2.1.4. kopt un attīstīt rokdarbniecības un mājamatniecības tradīcijas;

2.1.5. aktīvi līdzdarboties novada Domes organizētajos pasākumos;

2.1.6. aktīvi iesaistīties novada kultūras dzīvē;

2.1.7. iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar pašvaldību, ar valsts un sabiedriskām organizācijām, ar komercfirmām un privātpersonām, lai piesaistītu sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas Biedrības mērķu sasniegšanai.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs.Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa  Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Valde biedru sapulci izziņo , ievietojot paziņojumu biedrības mājas lapā www.adazuseniori.lv divas nedēļas  pirms sapulces, norādot norises vietu, laiku un darba kārtību.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse  no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri .

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem, ko ievēl biedru sapulce.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt biedrību tikai kopīgi ar vēl diviem valdes locekļiem.

8.5. Valdes priekšsēdētājs un locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

 10.1.Biedrības biedri maksā biedru naudu EUR 0.50 mēnesī.

10.2. Valde var atbrīvot atsevišķus biedrus no biedru naudas maksas par konkrētu periodu objektīvu iemeslu dēļ.

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē   2011.gada 25.maijā.

Statūtu labojums izdarīts biedru sapulcē 2022.gada 06.aprīlī

Atbildēt

Ādažu novada pensionāru biedrība