Kategoriju arhīvs: DER ZINĀT

Atbalstīsim grozījumus likumā “Par valsts pensijām”.

2015.g.18.maijā notikušajā Latvijas Pensionāru federācijas kongresā tika nolemts atbalstīt Labklājības Ministrijas iesniegtos grozījumus likumā “Par valsts pensijām”. Ja Valdība vai Saeima vilcināsies ar to pieņemšanu, tad tiks rīkotas atbalsta akcijas (parakstu vākšana, piketi, manifestācijas).                                                             Zemāk var iepazīties ar šo likumprojektu.

Likumprojekts 

Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”

  Izdarīt likumā „Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 6.nr.; 2005,13., 24.nr.; 2006,24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 7., 10., 14. nr.; 2009, 8., 15.nr.; LatvijasVēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 16., 205.nr.; 2011, 202.nr.; 2012, 104.nr.,2013, 112., 137., 194.nr.; 2014, 75 nr.) šādus grozījumus:

1.pantā:

papildināt pirmās daļas skaidrojumu „K” pēc pirmā teikuma ar tekstu šādā redakcijā: „Ikgadējā apdrošināšanas iemaksu algas indeksa noteikšanā piemēro apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma robežu, kas nepārsniedz 15 procentus.”

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja atbilstoši šā panta pirmajai daļai pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais apdrošināšanas iemaksu algas indekss ir mazāks par skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro indeksu „1”. Gadam, kurā pensijas kapitāla indeksācijai aprēķinātais indekss ir mazāks par skaitli „1”, sekojošajos gados, kuros pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātie indeksi ir lielāki par „1”, tie tiek aizstāti ar indeksu „1” līdz gadam, kamēr iepriekšējo gadu negatīvo un tam sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli „1”. Šajā gadā pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro apdrošināšanas iemaksu algas indeksu, ko veido iepriekšējo gadu negatīvo un tam sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums”.

 

 1. pantā: aizstāt pirmās daļas 1.punktā apzīmējuma „Vi” skaidrojuma trešajā teikumā vārdus „par faktiski nostrādātajiem darba mēnešiem” ar vārdiem „par mēnešiem, kuros veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai”.

 

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus un skaitli „kas aprēķinātas saskaņā ar šā likuma 24.panta piekto daļu” ar tekstu šādā redakcijā: „kas bija aprēķinātas līdz invaliditātes grupas maiņas dienai saskaņā ar šā likuma 24.panta piekto daļu. Ja personai ir apdrošināšanas periods, kas uzkrāts pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) līdz iepriekšējam mēnesim, kurā mainās invaliditātes grupa, tad, mainoties invaliditātei uz I vai II grupu, par šo periodu nosaka pensijas pārrēķina daļu atbilstoši šā likuma 24.panta piektajai daļai, kuru pievieno šajā daļā noteiktajā kārtībā aprēķinātajai pensijai.”

 

 1. Izteikt 24.panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Pārrēķināto I un II grupas invaliditātes pensiju veido agrāk piešķirtā (pārrēķinātā) pensija un pensijas pārrēķina daļa, kas tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

 • grupas invalīdiem

P1 = (Asi 1/Asie 1) x Vi 1 x 0,45

 

 • grupas invalīdiem

P1 = (Asi 1/Asie 1) x Vi 1 x 0,4

 

P1 – pensijas pārrēķina daļa;

Asi 1 –mēnešu skaits, kuros pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai;

Asie 1 –maksimāli iespējamais apdrošināšanas stāžs (izteikts mēnešos) no likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktā vecuma sasniegšanas līdz šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanai;

Vi 1 –personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga par papildinātajiem mēnešiem, kuros pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes

apdrošināšanai.”

 

 1. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu „25 procentus” ar skaitli un vārdu „50 procentus”.

 

 1. Papildināt 25.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Valsts pensijas pārrēķināšanas un izmaksas noteikumus un kārtību, kā arī pensijas izmaksas apturēšanas un atjaunošanas gadījumus un kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 1. pantā: papildināt sestās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem „ES vai EEZ dalībvalsts teritorijā” ar vārdiem „vai valstī, ar kuru noslēgts līgums sociālās drošības jomā”;

 

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

„(13) Ja vecuma pensiju piešķir pirms šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, tās izmaksu pārtrauc uz laiku, kad vecuma pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu.”

 

 1. Aizstāt 33.panta otrajā daļā vārdus „atlīdzina no turpmākās pensijas izmaksas” ar vārdiem „atgūst atbilstoši likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajam par pārmaksu atgūšanu.”

 

 1. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Valsts pensijas saņēmēja pienākums ir atmaksāt pārmaksātās pensijas summas, kas saskaņā ar tiesību normām viņam nepienākas.”;  uzskatīt panta tekstu par panta pirmo daļu.

 

 1. pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā: „Ieturējumi no valsts pensijas un

pārmaksātās pensijas atgūšana”.

 

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas amatpersonas lēmumu, lai atgūtu tās pensijas summas, kas pensionāram pārmaksātas. Pārmaksātās pensiju summas, kas personai nepienācās saskaņā ar tiesību normām, atgūst atbilstoši likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajam par pārmaksu atgūšanu.”

 

 1. Pārejas noteikumos:

 

aizstāt 19.punkta otrajā teikumā vārdus „vienu mēnesi” ar vārdiem

„četriem mēnešiem”;

 

aizstāt 39.punktā vārdus „saskaņā ar šo pārejas noteikumu

29.punktu ļauj” ar vārdiem „ļauj priekšlaicīgi”;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 65., 66.,67., 68. un 69.punktu šādā redakcijā:

„65. Personām, kurām laikā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim saskaņā ar šo likumu piešķirtas vai pārrēķinātas vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tās pārskata, pārrēķinot pensijas sākuma kapitālu un pensijas kapitālu atbilstoši šā likuma 12.panta ceturtās daļas noteikumiem, šādi:

 • ar 2016.gada 1.janvāri pārskata 2010.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas, ar 2017.gada 1.janvāri pārskata 2011.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas, ar 2018.gada 1.janvāri pārskata 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas;
 • ja pensija laikā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim ir gan piešķirta, gan pēc tam pārrēķināta, pensiju

pārskata, ņemot vērā pensijas piešķiršanas gadu;

 • pensiju pārskata, ievērojot pensijas piešķiršanas un pārrēķināšanas datumu, pensijas aprēķināšanai iepriekš piemēroto kārtību, kā arī šā likuma 26.panta un pārejas noteikumu 15. un 15.1punkta noteikumus;
 • pārrēķinot pensijas sākuma kapitālu un pensijas kapitālu, tā aktualizācijā apdrošināšanas iemaksu algas indeksus 2009., 2010. un 2011.gadam aizstāj ar skaitli „1” un pēc tam sekojošajos gados pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos indeksus, kas ir lielāki par „1”, aizstāj ar indeksu „1” līdz gadam, kamēr iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli „1”. Šajā gadā pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro apdrošināšanas iemaksu algas indeksu, ko veido iepriekšējo gadu negatīvo un tam sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums;
 • pensijas apmērs pēc tā pārskatīšanas nedrīkst būt mazāks par iepriekš saņemto pensijas apmēru;
 • atbilstoši šā punkta noteikumiem pārskatīto pensiju sāk izmaksāt no attiecīgā pārskatīšanas gada 1.janvāra, un par periodu no 1.janvāra to izmaksā ne vēlāk kā pārskatīšanas gada augustā.

 

 1. Šā likuma 12.panta ceturtās daļas noteikumus pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro, sākot ar 2009.gadam noteikto apdrošināšanas iemaksu algas indeksu.

 

 1. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 25.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

 

 1. Šā likuma 12.panta ceturtā daļa, pārejas noteikumu 65. un 66.punkts un grozījumi šā likuma 12.panta pirmajā daļā saistībā ar apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma robežas, kas nepārsniedz 15 procentus, piemērošanu ikgadējā apdrošināšanas iemaksu algas indeksa noteikšanā, stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

 

 1. Šā likuma 32.panta trīspadsmitā daļa, grozījumi 33.panta otrajā daļā saistībā ar avansa pārmaksas atgūšanu un grozījumi pārejas noteikumu19.punkta otrajā teikumā saistībā ar vecuma pensijas saglabāšanu invaliditātes pensijas apmērā invaliditātes grupas atkārtotas noteikšanas gadījumā, ja invaliditātes pārtraukuma laiks nav lielāks par četriem mēnešiem, stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūliju.”

Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīvas 2014/36/ES, par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā.”

 

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā.

Iesniedzējs: labklājības ministrs                                     U.Augulis

16.02.2015 16:00 D.Trušinska, tālr.67021553

Apbalvojamo vidū daudz senioru

Š.g. 15. novembrī Valsts svētku svinīgajā sarīkojumā notiks Ādažu novada labāko cilvēku apbalvošana, kuru vidū vairāk nekā trešā daļa ir mūsējie. Apsveiksim!

LĒMUMS
Ādažu novadā
2014.gada 28.oktobrī Nr.222
Par apbalvojumu piešķiršanu

Pamatojoties uz Ādažu novada iestāžu un uzņēmumu vadītāju un iedzīvotāju iesniegumiem par apbalvojumu piešķiršanu par ieguldījumu Ādažu novada attīstībā, kā arī sakarā ar Latvijas
Republikas proklamēšanas 96.gadadienu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 21.oktobra ārkārtas sēdes atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt sudraba nozīmītes un pateicības rakstus šādiem iedzīvotājiem un iestāžu darbiniekiem par ieguldījumu Ādažu novada attīstībā:
1.1. Normundam Breidakam;
1.2. Gunāram Freidenfeldam;
1.3. Joannai Deiftai;
1.4. Irēnai Kuzņecovai;
1.5. Solvitai Vasiļevskai;
1.6. Ainai Balodei;
1.7. Andai Kļavei;
1.8. Dacei Dumpei;
1.9. Jurim Neimanim;
1.10. Maijai Lācei;
1.11. Uģim Jokstam;
1.12. Elgai Šlūkei;
1.13. Ritai Daģei;
1.14. Valdai Ļuļakai.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
P.Balzānam.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

Informācija no SD

Sociālais dienests informē par iespēju pieteikties pētījumam

Trofiskā čūla nav brūce, kas sadzīst pati no sevis. Tā ir jāārstē!

Apzinoties problēmas aktualitāti, aicinam ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam ir trofiskā čūla uz apakšstilba vai ir aizdomas par šo slimību, pieteikties pētījumam Dr. Mauriņa Vēnu klīnikā, kur pacientam, ja viņš atbildīs visiem pētījuma nosacījumiem, pilnībā bez maksas tiks veikta trofiskās čūlas ārstēšana. Uz pirmo konsultāciju pie Dr.Mauriņa Vēnu klīnikas sertificētajiem speciālistiem, pēc attiecīga pieraksta, varat ierasties gan Rīgā, gan arī izbraukuma konsultācijās, izvēloties Jums tuvāko pilsētu! Izmantojiet šo lielisko iespēju, tieciet vaļā no trofiskām čūlām, to izraisītām sāpēm un dzīvojiet pilnvērtīgu dzīvi! Pētījumam var pieteikties pacienti, kuriem ir nedzīstošas trofiskās čūlas apakšstilbā. Čūlai jābūt lielākai par 4 kvadrātcentimetriem lielām, bet mazākai par 60 kvadrātcentimetriem. Ja pacients atbidīs pētījumam un piekritīs tajā piedalīties, tad ārsta vizīte un tālākā ārstēšana 3 mēnešu garumā būs bez maksas.

Zvani, lai pierakstītos – 67 315 316, 67 610 217, 67 374 747 www.venucentrs.lv